Like us in Facebook

[Convert] Khu Ma Nhân _Liễu Ám Hoa Minh (01+02)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN KINH DỊ TRUNG QUỐC

Tên tiểu thuyết: Khu Ma Nhân

Tác giả:
Liễu ám hoa minh


Convert bởi: MrCare. 

Nguồn: Khủng bố hội quán
Khu Ma Nhân - Quyển 1

nhân sinh như bàn cờ, bất quá là tràng trò chơi, nhưng nếu ngươi gặp phải chính là tiếp chủng tới đích hung cục, quỷ cục, nguy cục, tử cục đây? Nhè nhẹ nhập khấu, tầng tầng yết mê, đáy nước quấn quanh đích tóc dài, trước gương bị bác đi da mặt đích cô gái, hung lệ quỷ dị đích " hải báo nhân ", dưới đất phòng lý đích không hiểu bóng đen...... Ngày mùa hè lý gây cho ngươi triệt cốt âm hàn. Đêm khuya đọc sách, có thể nghe được đích chỉ có ngươi " phanh, phanh " đích tim đập …………


Khu Ma Nhân - Quyển 2

Có người gọi hắn pháp sư, có người gọi hắn thần côn, có người gọi hắn dân tục văn hóa kế thừa giả, nữ mọi người cảm giác được hắn là một cái suất đắc mạo phao đích tính cảm nam nhân, vưu khác này u buồn đích ánh mắt, thưa thớt đích hồ tra, trong tay này không biết vài vài năm sản đích mã đa lợi, bãi minh thị chu dịch "Nghiên cứu tăng".


Đăng nhận xét

0 Nhận xét